Santiano – An’t Enn vun de Welt

An’t Enn vun de Welt

[Strophe 1]
Wer dacht all för een Johr, dat wi so wiit gohn wöörn?
Se all tosom, keen een wull dorvun hörn
Wulln uns nich glööm, so'n Dröömköpp truut man doch nix to
Wi hemm uns jümmert wehrt, wi han de Kraft tosoom
Wi wulln nich opgehm, wulln ümmer wida gohn
Komt wi no hus, vertellt wi ju vun unse Reis'

[Refrain]
Wi segeln wiet, wiet an't Enn vun de Welt
Nu hör good tou wat düt Leed ju vertellt
Wi segeln wiet, wiet an't Enn vun de Welt
Dor's nix wat uns noch hölt

[Strophe 2]
Ik weet, oft gung wat scheef jo dusendmold un mehr
Versöchten wida, so schwor dat denn og weer
Bet an de Dag, wi funn een Wech wosükk dat geit
Glöv keen Wurt vun de dorn, de seggt, dat kann nich gohn
Wat og possiert, wi bliev bi unse Plon
Wi weet all lang, dor koomt mol Doog, de dout uns weh

[Refrain]
Wi segeln wiet, wiet an't Enn vun de Welt
Nu hör good tou wat düt Leed ju vertellt
Wi segeln wiet, wiet an't Enn vun de Welt
Dor's nix wat uns noch hölt

[Instrumental]

[Bridge]
Wer dacht all för een Johr, dat wi beet hierher kom
Nu kiek uns an hier, sünt ümmer noch tosoom
Wi gev ni op, wi got ok nu de ganze Wech

[Refrain]
Wi segeln wiet, wiet an't Enn vun de Welt
Nu hör good tou wat düt Leed ju vertellt
Wi segeln wiet, wiet an't Enn vun de Welt
Dor's nix wat uns noch hölt
Wi segeln wiet, wiet an't Enn vun de Welt
Nu hör good tou wat düt Leed ju vertellt
Wi segeln wiet, wiet an't Enn vun de Welt
Dor's nix wat uns noch hölt

[Outro]
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh (Hey)
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh
Wi segeln wiet, wiet an't Enn vun de Welt
And the end of the world

[Stanza 1]
Who would have thought that for one year we would have gone so far?
They all [?], no one wants to hear about it
Do not want to forget us, such dream heads do not dare to believe
[?]
We do not want to go up, we always want to go
Come home, tell us about our journey

[Refrain]
How to sail far, far to the end of the world
Now listen to what your suffering tells you
How to sail far, far to the end of the world
There's nothing that keeps us going

[Stanza 2]
I know if something went wrong a thousand times and more
[?]
Bet on the day, how to find a way [?] that goes
Do not believe a word of the thorn, he says, that can not go
Whatever the case, stay tuned
We know for a long time, there comes [?], death hurts us

[Refrain]
How to sail far, far to the end of the world
Now listen to what your suffering tells you
How to sail far, far to the end of the world
There's nothing that keeps us going

[Instrumental]

[Bridge]
Who would have thought for a year that we would come here
Now look at us here, sin still [?]
We never gave up, we got ok now the whole way

[Refrain]
How to sail far, far to the end of the world
Now listen to what your suffering tells you
How to sail far, far to the end of the world
There's nothing that keeps us going
How to sail far, far to the end of the world
Now listen to what your suffering tells you
How to sail far, far to the end of the world
There's nothing that keeps us going

[Other]
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh (Hey)
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh
How to sail far, far to the end of the world


Similar Lyrics