Serj Tankian – Amber

Amber

Դաշկինակով ծածկված լեռներ
Մենք ենք կարոտ
Մենք ենք կարոտ
Դանակահարված երկիր մեր
Մենք ենք կարոտ
Մենք ենք կարոտ
Դաշինքները աղավաղել
Մենք ենք կարող
Մենք ենք կարող
Դաշնամուր ձերքիս տակ կորել
Զէնք ենք կրող
Զէնք ենք կրող

Ներդաշնակության
Մենք ենք կարոտ

Դաշինքները աղավաղել
Մենք ենք կարող
Մենք ենք կարող
Դանակահարված երկիր մեր
Մենք ենք կարոտ
Մենք ենք կարոտ

Ներդաշնակության
Մենք ենք կարոտ
Ներդաշնակության
Մենք ենք կարոտ

Երկնքից փնտրում եմ քո դէմքերին
Բայց չեմ տեսնում ամպերի մէչից

Ամպեր
Ամպեր
Ամպեր
Երկնքից փնտրում եմ քո լեռներին
Երկնքից փնտրում եմ քո գետերին
Երկնքից փնտրում եմ քո դէմքերին
Երկնքից փնտրում եմ քո լեռներին
Երկնքից փնտրում եմ քո գետերին
Երկնքից փնտրում եմ

Երկնքից փնտրում եմ քո լեռներին
Երկնքից փնտրում եմ քո դէմքերին

Դաշկինակով ծածկված լեռներ
Մենք ենք կարոտ
Մենք ենք կարոտ
Դաշինքները աղավաղել
Մենք ենք կարող
Մենք ենք կարող
Clouds

Tissue covered mountains
We miss you
We miss you
Our stabbed and wounded land
We miss you
We miss you
Agreements can be altered
We are capable
We are capable
Lost piano under my hand
We carry guns
We carry guns

Harmony
We miss you

Agreements can be altered
We are capable
We are capable
Our stabbed and wounded land
We miss you
We miss you

Harmony
We miss you
Harmony
We miss you

I'm looking for your faces from the sky
But I do not see through the clouds

Clouds
Clouds
Clouds
I seek your mountains from the sky
I seek your rivers from the sky
I'm looking for your faces from the sky
I seek your mountains from the sky
I seek your rivers from the sky
I seek from the sky

I seek your mountains from the sky
I am looking for your faces from the sky

Tissue covered mountains
We miss you
We miss you
Agreements can be altered
We are capable
We are capable


Similar Lyrics